Hỗn hợp X gôm Fe và Cu có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gôm Fe và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gôm Fe và Cu có khối lượng là 42 gam. Chia X thành hai phần không bằng nhau: Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 đktc. Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thì có 2,5 mol HNO3 đã phản ứng, sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối. A. 112,4 B. 94,8 C. 104,5 D. 107,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe, Cu trong phần 1. nH2 = 0,1 —> a = 0,1 Đặt ka, kb là số mol Fe, Cu trong phần 2. nHNO3 = 2,5 —> nNO2 = 1,25 Bảo toàn electron: 3ka + 2kb = 1,25 —> k = 1,25/(3a + 2b) (1) mX = 56(a + ka) + 64(b + kb) = 42 —> k = (42 – 56a – 64b)/(56a + 64b) (2) (1)(2) —> 1,25/(3a + 2b) = (42 – 56a – 64b)/(56a + 64b) Thế a = 0,1 —> b = 0,1 (1) —> k = 2,5 Vậy phần 2 chứa Fe (0,25) và Cu (0,25) —> m muối = mFe(NO3)3 + mCu(NO3)2 = 107,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP