Một hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2CO3 có khối lượng 10,5g. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 2,016 lít CO2 (đktc) a) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng hỗn hợp X b) Cho từ từ dung dịch HCl 2M vào dung dịch có hòa tan 21g hỗn hợp X có thành phần như trên. Tính thể tích dung dịch HCl nhiều nhất cần dùng để vừa có khí thoát ra. c) Nếu thêm từ từ 0,12 lít dung dịch HCl 2M vào dung dịch có hòa tan 21g hỗn hợp X, thể tích CO2 thoát ra và thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M vừa đủ để trung hòa dung dịch sau phản ứng, từ đó tính khối lượng kết tủa trong trường hợp này

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Na2CO3 và K2CO3 —> mX = 106a + 138b = 10,5 nCO2 = a + b = 0,09 —> a = 0,06 và b = 0,03 Từ đó tính % mỗi muối. b. Khi mX = 21 gam thì nNa2CO3 = 0,12 và nK2CO3 = 0,06 R2CO3 + HCl —> RHCO3 + RCl 0,18………0,18 —> VddHCl = 0,09 lít c. nHCl = 0,24 trong đó có 0,18 mol HCl tham gia phản ứng trên, còn lại 0,06 mol HCl tham gia: RHCO3 + HCl —> RCl + CO2 + H2O 0,18………0,06 0,06……….0,06……………0,06 0,12………..0 —> VCO2 = 1,344 lít 2RHCO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + R2CO3 + 2H2O 0,12………..0,06…………..0,06 —> Vdd = 0,06 lít và mBaCO3 = 11,82

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP