Một hỗn hợp X gồm ankan A anken...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm ankan A, anken B đều ở trạng thái khí. Khi hidro hóa hoàn toàn 15cm3 hỗn hợp X phải dùng 10 cm3 H2. Đốt cháy hoàn toàn 1,42 gam hỗn hợp X ở trên rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10(g) kết tủa. Khí đo ở cùng điều kiện a) Xác định A và B. b) Tính tỉ khối của X so với H2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
VB = VH2 = 10 —> VA = 5 —> nA : nB = 1 : 2 A là CnH2n+2 (x mol) và B là CmH2m (2x mol) —> mX = x(14n + 2) + 2x.14m = 1,42 (1) nCO2 = nx + 2mx = 0,1 (2) (1) – 14.(2) —> x = 0,01 (2) —> n + 2m = 10 A, B là chất khí nên 1 ≤ n ≤ 4 và 2 ≤ m ≤ 4 —> n = 2, m = 4 —> C2H6 và C4H8 hoặc n = 4, m = 3 —> C4H10 và C3H6 MX = mX/nX = 142/3 —> dX/H2 = 71/3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP