Hỗn hợp X gồm M2CO3 MHCO3 và MCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm M2CO3,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng muối MCl trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 45,00% B. 42,00% C. 40,00% D. 13,00%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol M2CO3, MHCO3 và MCl Trong Y: nMCl = 2a + b + c = nAgCl = 0,7 (1) nCO2 = a + b = 0,4 (2) mX = a(2M + 60) + b(M + 61) + c(M + 35,5) = 32,65 ⇔ M(2a + b + c) + 60(a + b) + b + 35,5c = 32,65 Thay (1)(2) vào —> 0,7M + b + 35,5c = 8,65 —> 0,7M < 8,65 —> M < 12,36 —> M = 7: M là Li Vậy mX = 74a + 68b + 42,5c = 32,65 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,2; b = 0,2; c = 0,1 —> %LiCl = 13,02%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP