It was apparent from her face that she...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It was apparent from her face that she was really...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It was apparent from her face that she was really upset.
A. obvious B. indistinct C. transparent D. evident

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: apparent = obvious ( rõ ràng ) >< indistinct ( không rõ ràng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP