Kết quả thí nghiệm của các chất X...

Chương 2: Cacbohiđrat Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạn...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Thuốc thử

Mẫu thử

Hiện tượng

Dung dịch NaHCO­3

X

Có bọt khí

Dung dịch AgNO3/NH3, t0

X

Kết tủa Ag

Y

Kểt tủa Ag

Z

Không hiện tượng

Cu(OH)2/OH-

Y

Dung dịch xanh lam

Z

Dung dịch xanh lam

T

Dung dịch tím

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

  • A. fomanđehit, etylenglicol, saccarozơ, Lys – Val- Ala.
  • B. axit axetic, glucozơ, glixerol, Glu- Val.
  • C. axit fomic, glucozơ, saccarozơ, Lys – Val- Ala.
  • D. axit fomic, glucozơ, glixerol, Lys – Val- Ala.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

X tác dụng được với NaHCO3và AgNO3/ NH3, t0 => X là axit focmic.

Y tác dụng được với AgNO3/ NH3, t0 và Cu(OH)2/OH- => X là glucozơ

Z tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo phức xanh lam => Z là glixerol.

T tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo dung dịch tím => T là Lys- Val- Ala.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP