Khi thay thế nguyên tử trong NH3 bằng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Khi thay thế nguyên tử trong NH...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Khi thay thế nguyên tử trong NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta được amin và bậc amin bằng số nguyên tử H bị thay thế. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về amin?

  • A. Anilin làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
  • B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.
  • C. Để nhận biết anilin người ta dùng dung dịch brom.
  • D. isopropylamin là amin bậc hai

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

A sai. Anilin không làm đổi màu quì tím

B sai. Chỉ có các amin bậc thấp có C nhỏ : CH3NH2 ; C2H5NH2 ; CH3NHCH3 ; (CH3)3N

là tan được trong nước

D sai. Isopropyl amin có công thức CH3-CH(CH3)-NH2 là amin bậc 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP