Màu hoa của một loài thực vật có...

Quy Luật Di Truyền Màu hoa của một loài thực vật có màu đở và trắng. ...

0
Quy Luật Di Truyền

Màu hoa của một loài thực vật có màu đở và trắng. Phép lai phân tích cây hoa đỏ thu được Fa phân li kiểu hình 1 đỏ : 3 trắng. Kết luận nào sau đây thoả mãn với sự di truyền màu sắc hoa của loài thực vật trên ?

A. Sự di truyền của một cặp gen xác định tính trạng màu sắc hoa có 2 kiểu hình.

B. Màu sắc hoa là kết quả do tương tác gen theo kiểu bổ sung giữa 2 gen trội không alen.

C. Màu sắc hoa là kết quả eủa sự tương tảc cộng gộp giữa các gen trội không alen.

D. Màu sắc hoa di truyền theo kiểu di truyền đa hiệu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ kiếu hình ở fa là 3 :1, tạo nên 4 tổ hợp gen, cây hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen không alen, đây là kiểu tương tác bổ sung giữa 2 gen trội không alen. thiếu mặt một trong 2 gen trội, hoặc thiếu cả 2 gen trội không alen tạo nên hoa trắng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP