Ở một loài cây hai cặp alen A...

Quần Thể Ở một loài cây, hai cặp alen A, a và B, b cùng quy định hình...

0
Quần Thể

Ở một loài cây, hai cặp alen A, a và B, b cùng quy định hình dạng quả. Khi trong kiểu gen có cả 2 loại alen trội thì cây có kiểu hình quả tròn ; khi chỉ có một trong hai loại alen trội thì cây có kiểu hình quả dẹt; kiểu gen còn lại quy định quả dài. Cho hai cây quả dẹt lai với nhau thu được F1 phân li theo tỉ lệ : 1 cây quả tròn : 2 cây quả dẹt : 1 cây quả dài. Lấy một cây quả tròn ở F1 lai với một cây quả dẹt ở F1 thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ :

A. 3 tròn : 4 dẹt: 1 dài.

B. 4 tròn : 3 dẹt: 1 dài.

C. 1 tròn : 2 dẹt: 1 dài.

D. 5 dẹt: 3 dài.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hai gen tương tác bổ sung : a-b- : quả tròn ; a-bb, aab- : quả dẹt, aabb : quả dài . quả dẹt x quả dẹt → 1 cây quả tròn : 2 cây quả dẹt : 1 cây quả dài → p : aabb x aabb → f1 : 1aabb : 1aabb : 1aabb : 1aabb.

f1 : aabb x aabb (hoặc aabb đều tương tự) → f2 : 3a-b- : 3a-bb:1aabb:1aabb

tỉ lệ kiểu hình là 3 cây quả tròn : 4 cây quả dẹt : 1 cây quả dài

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP