Nghiên cứu một quần thể động vật cho...

Quần Thể Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy vào thời điểm ban ...

0
Quần Thể

Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy vào thời điểm ban đầu có 11 000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm. Tỉ lệ tử vong là 8%/năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là

A. 11 180. B. 11 020. C. 11 220. D. 11 260.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ sinh là 12% năm, tỉ lệ tử vong 8% năm, tỉ lệ xuất cư là 2% năm → quần thể này mỗi năm tăng được 25 → sau 1 năm số cá thể trong quần thể theo dự đoán là : 11 000 + 11 000.2% = 11220 cá thể

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP