Ở cà chua tính trạng thân cao A...

Quy Luật Di Truyền Ở cà chua tính trạng thân cao (A) là trội so với t...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở cà chua tính trạng thân cao (A) là trội so với thân thấp (a), quả tròn (B) là trôi so với quả bâu dục (b), các gen năm trên NST thường, không có đột biến xảy ra trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. Lấy cây cà chua lưỡng bội (I) lần lượt giao phấn với 2 cây cà chua khác thu được

- Với cây thứ nhất tạo ra thế hệ con có tỉ lệ : 7 cao, tròn : 3 thấp, bầu dục : 5 cao, bầu dục : 1 thấp, tròn.

- Với cây thứ hai tạo ra thế hệ con có tỉ lệ : 7 cao, tròn : 3 thấp, bầu dục : 5 thấp, tròn : 1 cao, bầu dục. Với kết quả trên kiểu gen của cây cà chua (I) ở trên là

A. AB/ab

B. Ab/ab

C. aB/ab

D. Ab/aB

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở phép lai với cây thứ nhất : cao/thấp = 3/1 → p1 : aa x aa; tròn/bầu dục = 1/1 → p1 : bb x bb (1). ở phép lai với cây thứ hai : cao/thấp : 1/1 → p2 : aa x aa; tròn/bầu dục = 3/1 → p2 : bb x bb (2). từ (1) và (2) → kiểu gen cây i là aabb.

p2 : aabb x aabb → 3/16 thấp, bầu dục (aabb) = ab.0,5ab → ab ở cây i = 3/16 : 0,5 = 0,375 → ab là giao tử liên kết → kiểu gen cây i : ab//ab

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP