Một đoạn ADN dài 102nm trong đó số...

Ứng Dụng Di Truyền Học Một đoạn ADN dài 102nm, trong đó số nuclêôtit ...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Một đoạn ADN dài 102nm, trong đó số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của đoạn ADN này, số nuclêôtit loại G chiếm 5% tổng số nuclêôtit của mạch. Nhận định nào sau đây đúng ?

A. Tổng số liên kết hiđrô của đoạn ADN này là 720.

B. Số nuclêôtit loại A của mạch 1 nhiều hơn số nuclêôtit loại T của mạch 1.

C. Số nuclêôtit loại X của mạch 1 gấp 11 lần số nuclêôtit loại X của mạch 2.

D. Tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là 3/2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đoạn adn có số nucleotit = (101.10/3,4).2 = 600, g = x = 180, a = t = 120.

g1 = 0,05.300 = 15 = x2, x1 = g2 = 165 → a,d sai ; b chưa đủ dữ kiện để kết luận; c đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP