Ở một cơ thể lưỡng bội xét 3...

Quy Luật Di Truyền Ở một cơ thể lưỡng bội, xét 3 cặp gen dị hợp Aa, B...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một cơ thể lưỡng bội, xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd trong đó cặp Bb và Dd cùng nằm trên cặp NST số 2. Giả sử trong quá trình giảm phân tạo ra giao tử Abd với tỉ lệ 11%, có mấy phát biểu dưới đây phù hợp với dữ liệu trên ?

(1) Quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo với tần số 22%.

(2) Tỉ lệ giao tử có 3 alen trội chiếm 14%.

(3) Trong cặp số 2, NST chứa alen B và D, NST còn lại chứa alen b và d

(4) Khi lai cơ thể trên với một cá thể khác bất kì, số lượng con lai có đồng thời các cặp alen bb và dd tối đa là 11%.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ abd = 0,5 a. bd = 0,11 → bd = 0,22 → bd = bd = 0,22; bd = bd = 0,28. cơ thể này có kiểu gen aa bd//bd , tần số hoán vị f = 44% → (1) và (3) sai. tỉ lệ giao tử có 3 alen trội là 0,5.0,22 = 0,11 → (2) sai

khi cho cơ thể này lai với cơ thể aa bd//bd, tạo f1 có 22% cá thể có đồng thời các cặp alen bb và dd (bd//bd) → (4) sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP