Một bình kín A chứa các chất sau:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một bình kín A chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một bình kín A chứa các chất sau: axetilen, vinylaxetilen, hiđro (1,1 mol) và một ít bột niken (trong đó tỉ lệ sốmol axetilen và vinylaxetilen là 1:1). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí B có tỉkhối so với H2 bằng 245/12. Khí B phản ứng vừa đủ với AgNO3 (trong dung dịch NH3), thu được 0,6 mol hỗn hợp kết tủa X và 13,44 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Biết hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với heli bằng 127/12 và hỗn hợp Y phản ứng tối đa với 0,5 mol Br2 trong dung dịch. Khối lượng kết tủa X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 72 gam. B. 104 gam. C. 120 gam. D. 130 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A gồm nC2H2 = nC4H4 = a và nH2 = 1,1 nB = nX + nY = 1,2 —> mA = mB = 49 —> 26a + 52a + 1,1.2 = 49 —> a = 0,6 nH2 phản ứng = nA – nB = 1,1 B gồm C2H2 (x), CH≡C-CH=CH2 (y), CH≡C-CH2-CH3 (z) và Y. —> nX = x + y + z = 0,6 mB = 26x + 52y + 54z + 0,6.4.127/12 = 49 Bảo toàn liên kết pi: 2a + 3a = 2x + 3y + 2z + 1,1 + 0,5 —> x = 0,3; y = 0,2; z = 0,1 —> mX = 119,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP