Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch X chứa 0,1 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y là A. 54,65 gam. B. 19,70 gam. C. 46,60 gam. D. 89,60 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi cho từ từ H+ vào X thì: nH+ = nCO32- + nCO2 = 0,3 —> nH2SO4 = 0,15 —> nBaSO4 = 0,15 Bảo toàn C —> nBaCO3 = 0,1 —> m = 54,65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP