Nung 52 15 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 52,15 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 52,15 gam hỗn hợp X gồm BaCO3, Al(OH)3, Mg(NO3)2 đến khối lượng không đổi thu được 20,10 gam hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Phần chất rắn sau phản ứng hoà tan trong nước được dung dịch Z và còn lại chất rắn G. Cho Z tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M được 40,15 gam kết tủa. Làm lạnh hỗn hợp Y để hơi nước ngưng tụ hoàn toàn được hỗn hợp khí T. Phần trăm khối lượng của khí có khối lượng mol phân tử nhỏ nhất trong T gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 10,9. B. 9,2. C. 8,0. D. 75,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X đặt a, b, c là số mol BaCO3, Al(OH)3, Mg(NO3)2. mX = 197a + 78b + 148c = 52,15 (1) m rắn = 153a + 102b/2 + 40c = 52,15 – 20,10 (2) nH2SO4 = 0,2, nếu gốc SO42- kết tủa hết thì mBaSO4 = 46,6 > 40,15: Vô lý. Vậy Ba2+ kết tủa hết. —> nBaSO4 = a —> nAl(OH)3 = (40,15 – 233a)/78 Dung dịch thu được chứa Al3+ (b – (40,15 – 233a)/78) và SO42- (0,2 – a) Bảo toàn điện tích: 3[b – (40,15 – 233a)/78] = 2(0,2 – a) (3) (1)(2)(3) —> a = 0,15; b = 0,1; c = 0,1 T gồm CO2 (0,15), NO2 (0,2) và O2 (0,05) —> %O2 = 9,2%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP