Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một bình kín chứa hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hidrocacbon và hidro với Ni làm xúc tác. Nung nóng bình 1 thời gian ta thu được một khí Y duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Y ta được nCO2 : nH2O = 3 : 4. Biết VX = 3VY. CTPT của X là gì?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi đốt Y —> nCO2 = 3 và nH2O = 4 nên Y là ankan và nY = nH2O – nH2O = 1 —> Số C của Y = nCO2/nY = 3 —> Y là C3H8 VX = 3VY —> nX = 3nY = 3 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 2 Vậy hidrocacbon ban đầu là C3H4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP