Một gen gài 4 250 A tích tỉ...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một gen gài 4 250 A, tích tỉ lệ phần trăm...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một gen gài 4 250 A, tích tỉ lệ phần trăm giữa hai loại nucleotit không bổ sung là 5,25%. Trên mạch 1 của gen có A = 40%, G = 20% tổng số nucleotit của mạch . Dự đoán nào sau đây đúng?

A. Trên mạch 1, só nucleotit loại A gấp 4 lần số nulceotit loại X

B. Số nucleotit loại T trên mạch 1 nhiều hơn số nucleotit loại T trên mạch 2

C. Tổng số liên kết hidro của gen là 3375

D. Trên mạch 2, số nucleotit loại A bằng số nucleotit loại X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tổng số nuclêôtit của gen : (4 250 : 3,4). 2 = 2 500.

%a. %g = 5,25%; %a+ %g = 50% → a = t = 875;g = x = 375 hoặc a = t = 375 ; g = x = 875.

do trên mạch 1, a1 = 40%. 1250 = 500 nên a = t = 875 ; g = x = 375 mới phù hợp. → t1 = 375, g1 = 250, x1 = 125.

trên mạch 2 : t2 = 500, a2 = 375, x2 = 250, g2 = 125.

tổng số liên kết hiđrô của gen là 2a + 3g = 2 875 → a đúng, b sai, c sai, d sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP