Một quần thể thực vật tự thụ phấn...

Quy Luật Di Truyền Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu ge...

0
Quy Luật Di Truyền

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là 0,45BB : 0,30Bb: 0,25bb. Cho biết các cá thể có kiểu gen bb không có khả năng sinh sản tiếp. Nếu tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu được ở thế hệ F1 sẽ là

A. 0,525BB : 0,150Bb : 0,325bb.

B. 0,70BB : 0,20Bb : 0,10bb.

C. 0,360BB : 0,240Bb : 0,400bb.

D. 0,360BB : 0,48Bb : 0,16bb

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

vì bb không có khả năng sinh sản → tỉ lệ các kiêu gen có khả năng sinh sản ở p là 0,45/0,75bb và 0,3/0,75bb → 0,6bb và 0,4bb → ở f1 tỉ lệ bb = 0,4.1/2 = 0,2 ; bb = 0,6 + (0,4 - 0,2)/2 = 0,7 → bb = 0,1 → f1 : 0,7bb + 0,2bb + 0,lbb.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP