Ở một loài thực vật A quy định...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, A quy định hạt dài trội hoàn ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, A quy định hạt dài trội hoàn toàn so với a (hạt tròn), B (chín sớm) là trội hoàn toàn so với b (chín muộn). Cho các cây dị hợp tử về 2 cặp gen có kiêu gen giống nhau tự thụ phấn thu được F1 8 000 cây trong đó có 320 cây hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến, hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới tính với tần số bằng nhau, số cây có kiểu hình hạt dài, chín sớm ở F1 bằng

A. 4320. B. 480. C. 3 840. D. 2 000.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở f1, hạt tròn, chín muộn aabb = 320/8000 = 0,04 → hạt dài, chín sớm a-b-= 0,5 + 0,04 = 0,54 → số cây hạt dài, chín sớm = 0,54. 8 000 = 4 320.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP