Ở một loài động vật trong quá trình...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở một loài động vật, trong quá trình giảm...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở một loài động vật, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có hiện tượng cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể cái, ở một số tế bào có hiện tượng cặp NST mang cặp gen DD không phân li trong giảm phân II; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Ở đời con của phép lai (đực)AaBbDd x (cái)AaBbDD, kiểu gen nào sau đây có thể xuất hiện?

A. AaBBbDdd.

B. aabbbDDD

C. aabbbDDd

D. AaBbDDd

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cơ thể aabbddd có thể được hình thành do sự kết hợp giữa giao tử bình thường abd của cơ thể đực với giao từ bất thường abdd của cơ thể cái (hoặc abd và abdd,...). trong giảm phân i cơ thể đực (một số tế bào) cặp bb không phân li -» cho 2 loại tinh trùng bb và 0 ; cơ thể cái có cặp dd không phân li trong giảm phân ii cho 2 loại trứng dd và 0 → không thể tạo ra hợp tử mang ddd hay hợp tử mang bbb → a, b, c đều sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP