Tạp giao bướm tằm đực sinh ra từ...

Quy Luật Di Truyền Tạp giao bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, hì...

0
Quy Luật Di Truyền

Tạp giao bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, hình bầu dục với bướm tằm cái sinh ra từ kén màu vàng, hình dài, F1 thu được toàn kén trắng, hình dài. Cho bướm cái F1 sinh ra từ kén F1 tạp giao với bướm đực sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục thu được 408 kén trắng, hình bầu dục : 410 kén vàng, hình dài.

Biết rằng mỗi cặp gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Kiểu gen của con cái F1 và bướm đực đem lai với F1 là

A. con cái F1 dị hợp tử chéo, bướm đực đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen không alen.

B. con cái F1 dị họp tử đều, bướm đực đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen không alen.

C. con cái F1 dị hợp tử về 1 cặp gen, bướm đực đồng hợp tử lặn về 1 cặp gen.

D. con cái F1 dị hợp tử chéo, bướm đực đồng hợp tử trội về 1 cặp gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

p : trắng, bầu x vàng, dài → f1 trắng, dài → trắng (a), dài (b) trội so với vàng (a), bầu (b) → con cái f1 : aabb ; bướm đực vàng, bàu đem lai với f1 là aabb kiều hình fa : 1 trắng, bầu (a-bb) : 1 vàng, dài (aab-) → 2 cặp gen liên kết hoàn toàn → cái f1 là ab//ab.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP