Một hỗn hợp B gồm Al2O3 CuO và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp B gồm Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp B gồm Al2O3, CuO và FeO Cho một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 20,3 gam hỗn hợp B nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 17,1 gam chất rắn và hỗn hợp khí C. Lấy 50,75 gam hỗn hợp B cho tác dụng vừa đủ với 875 ml dung dịch HCl 2M tạo ra dung dịch D. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch D thu được kết tủa, lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. a) Tính khối lượng mỗi chất trong 30,3 gam B và tính m. b) Dẫn hỗn hợp khí C qua bình đựng V lít dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu được 10 gam kết tủa và có một khí thoát ra, đồng thời khối lượng dung dịch trong bình giảm a gam. Tính V và a.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong 20,3 gam B chứa Al2O3 (a), CuO (b) và FeO (c) —> 102a + 80b + 72c = 20,3 (1) Chất rắn sau phản ứng chứa Al2O3 (a), Cu (b) và Fe (c) —> 102a + 64b + 56c = 17,1 (2) Dễ thấy 50,75 = 2,5.20,3 nên trong 50,75 gam B chứa Al2O3 (2,5a), CuO (2,5b) và FeO (2,5c) nHCl = 2,5a.6 + 2,5b.2 + 2,5c.2 = 1,75 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,05; b = 0,1; c = 0,1 m gam chất rắn gồm CuO (2,5b) và Fe2O3 (2,5c/2) —> m = 80.2,5b + 160.2,5c/2 = 40 Khí C gồm CO2 (b + c = 0,2 mol) và CO dư CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,1……….0,1……………0,1 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 0,1……….0,05 —> nCa(OH)2 = 0,15 —> V = 0,3 lít Δm = mCO2 – mCaCO3 = -1,2 —> Giảm 1,2 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP