Muối ăn bị lẫn các tạp chất là...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Muối ăn bị lẫn các tạp chất là ...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4, để thu được NaCl tinh khiết, người ta lần lượt dùng các dung dịch

A. NaOH dư, Na2CO3 dư, H2SO4 dư, rồi cô cạn.

B. BaCl2 dư, Na2CO3 dư, HCl dư, rồi cô cạn.

C. Na2CO3 dư, HCl dư, BaCl2 dư, rồi cô cạn.

D. Ba(OH)2 dư, Na2SO4 dư, HCl dư, rồi cô cạn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bước 1. Dùng dung dịch BaCl2

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Lọc kết tủa được dung dịch gồm: Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cl-

Bước 2. Thêm dung dịch Na2CO3

R2+ + CO32- → RCO3

(R2+ là Mg2+. Ba2+, Ca2+)

Lọc kết tủa thu được dung dịch gồm: Na+, CO32-, Cl-

Bước 3. Dùng dung dịch HCl

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

Cô cạn dung dịch thu được NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP