Nhiệt học - Công thức về định luật...

Nhiệt học - Công thức về định luật SÁC-LƠ (đẳng tích)

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Định luật SÁC-LƠ có công thức như sau: (nếu thể tích không đổi)

\(\dfrac{p}{T}=const\)

\(\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}=...=\dfrac{p_n}{T_n}\)

( \(p\): áp suất chất khí ở nhiệt độ \(t\); \(p_0\): áp suất chất khí ở nhiệt độ 0 Celsius; \(\gamma\): hệ số tăng áp đẳng tích (đều có chung một giá trị đối với mọi chất khí và ở mọi khoảng nhiệt độ)

\(p=p_0(1+ \gamma t)=p_0(1+\dfrac{1}{273}t)\)

Ví dụ khi \(t=0\) độ Kelvin

\(t=\dfrac{-1}{\gamma}=-273^0C\)

\(\Rightarrow p=p_0(1+\gamma\dfrac{-1}{\gamma})=0\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP