Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa đồng thời HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị phụ thuộc khối lượng kết tủa vào số mol Ba(OH)2 được biểu diễn như hình bên. Giá trị của x+y gần nhất với A. 143 B. 80 C. 168 D. 125

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = u và nAl2(SO4)3 = v —> nH+ = u, nAl3+ = 2v và nSO42- = 3v Đoạn 1: Ba2+ + SO42- —> BaSO4 OH- + H+ —> H2O nBa(OH)2 = 0,2 —> nH+ = u = 0,4 Đoạn 2: Ba2+ + SO42- —> BaSO4 3OH- + Al3+ —> Al(OH)3 Đoạn 3: 3OH- + Al3+ —> Al(OH)3 Đoạn 4: OH- + Al(OH)3 —> AlO2- + 2H2O Khi nBa(OH)2 = 0,56 thì các sản phẩm là BaSO4 (3v), Ba2+ (0,56 – 3v), Cl- (0,4) và AlO2- (2v) Bảo toàn điện tích: 2(0,56 – 3v) = 0,4 + 2v —> v = 0,09 Khi kết thúc đoạn 2: nBaSO4 = 3v = 0,27 —> nAl(OH)3 = (0,27.2 – 0,4)/3 = 7/150 —> y = 66,55 Khi kết thúc đoạn 3: nBaSO4 = 0,27 và nAl(OH)3 = 2v = 0,18 —> x = 76,95 —> x + y = 143,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP