Ở một loài thực vật alen A quy...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy dịnh hoa trắng. Cho (P) gồm toàn cây hoa đỏ tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ : 80% cây hoa đỏ : 20% cây hoa trắng. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây đúng?

A. Tỉ lệ cây mang alen lặn ở (P) chiếm 20%.

B. Tỉ lệ cây đồng hợp ở F1 chiếm 50%

C. ở F2, tỉ lệ cây hoa trắng ít hơn 30%

D. cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3 có tỉ lệ cây đồng hợp là 52%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi p : xaa : yaa. f1 : aa = y/4 = 0,2 → y = 0,8 → p : 0,2aa : 0,8aa → f1 : 0,4aa : 0,4aa : 0,2aa. f2 : 0,5aa : 0,2aa : 0,3aa. f2 giao phấn ngẫu nhiên thu được f3 có 0,36aa : 0,48aa : 0,16aa → a, b và c sai, d đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP