Ở một loài thực vật có 3 cặp...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, có 3 cặp gen(Aa ; Bb ; Dd) th...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, có 3 cặp gen(Aa ; Bb ; Dd) thuộc các NST khác nhau, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hoa. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho hoa có màu đỏ; kiểu gen có mặt alen A và alen B nhưng vắng mặt alen D cho hoa vàng, các kiểu gen còn lại đều cho hoa màu trắng. trong các dự ppán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

(1) Khi cây hoa đỏ dị hợp tử về cả 3 cặp gen tự thụ phấn thì ở đời con có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ nhiều nhất.

(2) Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con gồm toàn cây hoa đỏ.

(3) Có tối đa 15 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng

(4) Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa tráng có thể thu được đời con có số cây hoa đỏ gấp 3 lần số cây hoa vàng

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(1) cho cây hoa đỏ dị hợp từ về cả 3 cặp gen tự thụ phấn : aabbdd x aabbdd.

ở đời con : - cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ í 3/4. 3/4. 3/4 = 27/64.

- cây hoa vàng chiếm ti lệ i 3/4. 3/4. 1/4 = 9/64.

- cây hoa trắng chiếm tỉ lệ = 1 - 27/64 - 9/64 = 28/64 → (1) sai.

(2) đúng, ví dụ aabbdd x aabbdd → đời con toàn cây hoa đỏ.

(3) có tối đa 3. 3. 3 = 27 loại kiều gen về 3 gen trên.

kiểu hình hoa đỏ (a-b-d-) : có tối đa 8 loại kiểu gen.

kiểu hình hoa vàng (a-b-dd): có tối đa 4 loại kiểu gen. số loại kiểu gen quy định hoa trắng tối đa là : 27 - 8 - 4 = 15 → (3) đúng.

(4) đúng, ví dụ : aabbdd x aabbdd → ở đời con : cây hoa đỏ (a-b-d-) = 9/32 ; cây hoa vàng a-b-dd = 3/32.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP