Ở một loài thực vật alen A quy...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở một loài thực vật, alen A quy định thân...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy dịnh thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa hai cây bố mẹ (P) thân cao, hoa đỏ có kiểu gen khác nhau thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó thân cao, hoa trắng chiếm 21%. Biết diễn biến quá trình sinh giao tử đực và giao tử cái giống nhau. Theo lí thuyết, ở F1 số cây dị hợp về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 59% B. 75% C. 56,25% D. 68%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f1 có 4 loại kiểu hình → p dị hợp về 2 cặp gen.

ở f1, cây cao, trắng chiếm tỉ lệ 21% → có hiện tượng hoán vị gen → tỉ lệ cây ab//ab ở f1 = 0,25 - 0,21 = 0,04 = 0,4ab . 0,lab (vì diễn biến quá trình sinh giao từ đực và sinh giao từ cái giống nhau, p có kiểu gen khác nhau), p : ab/ab x ab/ab, f = 0,2

→ ở f1, số cây dị hợp về 1 trong 2 cặp gen (ab//ab, ab//ab, ab//ab, ab//ab) = 4(0,4.0,4) + (4(0,1.0,1) = 68% → d đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP