Sau quá trình tổng hợp NH3 từ N2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sau quá trình tổng h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sau quá trình tổng hợp NH3 từ N2 và H2 (VH2 : VN2 = 3 : 1), thấy áp suất trog bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Biết nhiệt độ trước và sau phản ứng không đổi. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Áp suất giảm 10% —> Số mol khí giảm 10% Ban đầu tự chọn nN2 = 1 và nH2 = 3 —> n khí ban đầu = 4 mol n khí sau phản ứng = 4 – 4.10% = 3,6 mol N2 + 3H2 —> 2NH3 1………3 a……….3a……….2a 1-a…..3-3a………2a —> n khí sau phản ứng = 1 – a + 3 – 3a + 2a = 3,6 —> a = 0,2 %N2 = (1 – a)/3,6 = 22,22% %H2 = (3 – 3a)/3,6 = 66,67% %NH3 = 2a/3,6 = 11,11%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP