Sportsmen _________ their political differences on the sport...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Sportsmen _________ their political differences o...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Sportsmen _________ their political differences on the sport field.

A. take part B. put aside C. take place D. keep apart

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

A. take part in (thiếu giới từ “in”): tham gia

B. để dành, gạt sang một bên

C. diễn ra

D. tránh xa ai/cái gì

Dịch nghĩa: Khi ở sân chơi thể thao, các vận động viên gạt những khác biệt về quan điểm chính trị sang một bên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP