The bag did not any electrical items as...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The bag did not..................... any electric...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The bag did not..................... any electrical items as they had been informed.
A. consist of B. contain C. include D. hold

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP