The newscaster gave a concise account of the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The newscaster gave a concise account of the stra...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The newscaster gave a concise account of the strategy.
A. complicated and intricate B. short and clear
C. sad and depressing D. long and detailed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: concise (adj) ngắn gọn ,xúc tích = short and clear ; intricate (adj) phức tạp, rắc rối

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP