We have lived there for years and grown...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We have lived there for years and grown fond of t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we do not
want to leave.
A.planted many trees in the surroundings
B.haunted by the surroundings
C.loved the surroundings
D.possessed by the surroundings

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: grow (linking verb) + tính từ = dần dần trở nên
Đáp án đúng C: grown fond of the surrounding ( trở nên yêu thích môi trường xung quanh) = loved the
surroundings.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP