There is growing concern about the way man...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There is growing concern about the way man has de...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There is growing concern about the way man has destroyed the environment.
A. attraction B. speculation C. ease D. consideration

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: concern ( = a feeling of worry – mối quan tâm ) # ease – sự thoải mái
There is growing concern about the way man has destroyed the environment (Ngày càng có mối quan tâm
về phương cách mà con người đã hủy diệt từ môi trường)
Câu 49: The consequences of the typhoon were disastrous due to the lack of precautionary measures.
A. physical B. severe C. beneficial D. damaging
=> KEY C: disastrous: tai hại ; beneficial: hữu ích, ích lợi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP