There was nothing they could do but leave...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There was nothing they could do but leave the car...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There was nothing they could do but leave the car at the roadside where it had broken down.
A. except B. instead of C. than D. unless

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: but (for) = except (for): ngoài, ngoại trừ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP