Tiến hành các thí nghiệm sau : a...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Ch...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Tiến hành các thí nghiệm sau

: (a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3

. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH

. (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 :1).

(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư

. (g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-2

(a) Cu dư + Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2

(b) CO2 dư + NaOH → NaHCO3

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + 2NaHCO3

(d) Fe dư + 2FeCl3 → 3FeCl2

(e) BaO + H2O → Ba(OH)2

(g) Fe2O3 + 6HCl dư → 2FeCl3 + 3H2O

Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

===> C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP