X Y Z là ba chất hữu cơ...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ X, Y, Z là ba chất hữu cơ đơn chức...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

X, Y, Z là ba chất hữu cơ đơn chức và mạch hở có cùng công thức phân tử C3H6O2 và có các tính chất sau:

+ X, Y, Z đều phản ứng được với dung dịch NaOH.

+ X và Z đều không có khả năng tác dụng với kim loại Na.

+ Thủy phân X trong môi trường axit thu được chất hữu cơ T.

Đun T với H2SO4 đặc ở 170°C thu được một anken duy nhất. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOC2H5. B. HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H5COOH.

C. HCOOC2H5, C2H5COOH, CH3COOCH3. D. C2H5COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP