Trộn 100ml dung dịch A gồm KHCO3 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 100ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 100ml dung dịch A gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M vào 100ml dung dịch B gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M thu được dung dịch C. Nhỏ từ từ 100ml dung dịch D gồm H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch C thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m và V.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C gồm CO32- (0,2), HCO3- (0,2) và Na+, K+ D gồm H+ (0,3), SO42- (0,1) và Cl- H+ + CO32- –> HCO3- 0,2……0,2………….0,2 H+ + HCO3- —> CO2 + H2O 0,1…….0,1…………0,1 —> V = 2,24 lít E chứa HCO3- (0,3), SO42- (0,1) và các ion khác —> nBaCO3 = 0,3; nBaSO4 = 0,1 —> m↓ = 82,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP