Trong các phát biểu sau phát biểu nào...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trong các phát biểu sau, phát b...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

  • A. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muối natri của glyxin sẽ xuất hiện màu xanh
  • B. Liên kết giữa nhóm NH với CO được gọi là liên kết peptit
  • C. Có 3 α-amino axit có thể tạo tối đa 6 tripeptit
  • D. Mọi peptit đều có phản ứng tạo màu biure

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Liên kết giữa nhóm NH với CO trong giữa các α-amino axit được gọi liên kết peptit → B sai

Có 3 α-amino axit có thể tạo tối đa 8 tripeptit → C sai

Đipeptit không có phản ứng màu biure → D sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP