Từ 1 kg đất đèn trong đó có...

Chương 1: Este - Lipit Từ 1 kg đất đèn( trong đó có 96% canxi cacbua)...

0
Chương 1: Este - Lipit

Từ 1 kg đất đèn( trong đó có 96% canxi cacbua) điều chế ra axit axetic, hiệu suất toàn quá trình điều chế axit đạt 80%. Toàn bộ lượng axit thu được cho tham gia phản ứng este hóa với lượng dư ancol etylic. Hiệu suất phản ứng este hóa là 90%. Tính khối lượng este etyl axetat thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mcac2= 0,96 kg

sơ đồ bài toán:

cac2 ---> c2h2 ---->c2h5cooh ( h= 80%) -----> ch3cooc2h5(h=90%)

64 kg ----> 88 kg

0,96 kg -----> 0,96.88640,96.8864 = 1,32 kg

theo lí thuyết: thu được 1,32 kg este

hiệu suất các giai đoạn là 80% và 90% => khối lượng este thực tế thu được: meste =1,32.80.90100.1001,32.80.90100.100= 0,9504 kgGửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP