Từ các số 0 1 2 3 4...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được: B...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau cà chia hết cho 5?

A. 25 B. 10

C. 9 D. 20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gọi tập hợp e = {0,1,2,3,4,5}

số tự nhiên có hai chữ số khác nhau có dạng:

Gọi tập hợp E = {0,1,2,3,4,5}

a) Số tự nhiên có hai chữ số khác nhau có dạng:

Với b = 0 thì có 5 cách chọn a ( vì a ≠ 0)

Với b = 5 thì có 4 cách chọn a ( vì a ≠ b và a ≠ 0)

Theo quy tắc cộng, có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm. Chọn đáp án là C.

Nhận xét: học sinh có thể nhầm sang quy tắc nhân để cho kết quả 5*4= 20 số ( phương án D)

Học sinh có thể sót điều kiên a≠0, nên trường hợp b= 5 vẫn có 5 cách chọn dẫn đến kết quả là 5+ 5 = 10 số (phương án B)

Hoặc nhầm sang quy tắc nhân cho kết quả 5*5 = 25 số ( phương án A)

với b = 0 thì có 5 cách chọn a ( vì a ≠ 0)

với b = 5 thì có 4 cách chọn a ( vì a ≠ b và a ≠ 0)

theo quy tắc cộng, có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm. chọn đáp án là c.

nhận xét: học sinh có thể nhầm sang quy tắc nhân để cho kết quả 5*4= 20 số ( phương án d)

học sinh có thể sót điều kiên a≠0, nên trường hợp b= 5 vẫn có 5 cách chọn dẫn đến kết quả là 5+ 5 = 10 số (phương án b)

hoặc nhầm sang quy tắc nhân cho kết quả 5*5 = 25 số ( phương án a)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP