Với giá trị nào của m đường thẳng...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Với gi...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Với giá trị nào của m, đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 3mx + 1 - m tạo với đường thẳng Δ: 3x + y - 8 = 0 một góc 45o ?

A. m = 0 B. m = 2 C.m = 3/4 D. m = 2 hoặc m = 3/4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y' = 3x2 - 6x + 3m. hàm số có hai điểm cực trị <=> y’=0 có hai nghiệm phân biệt

<=> δ' = 32 -3.3m > 0 <=> m < 1 (*)

chia y cho y’ ta được:

giả sử x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của y’=0

phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có dạng (d) : y= (2m-2)x+1

(d) có vectơ pháp tuyến là n1 = (2m - 2; -1)

(δ) : 3x+y-8=0 có vectơ pháp tuyến là n2(3; 1)

vì góc giữa đường thẳng (d) và (δ) là 45o nên

đối chiếu điều kiện (*) có m = 3/4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP