We needed some snow so we _______ our...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We needed some snow; so we _______ our minds to g...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We needed some snow; so we _______ our minds to go abroad.

A. set in B. made up C. turned out D. brought into

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: make up one’s mind: tạo nên suy nghĩ của ai đó, quyết định làm gì.

Các đáp án còn lại:

A. (to) set in: bắt đầu

C (to) turn out: hoá ra, thành ra

D. (to) bring into: đưa vào, đề cập đến

Dịch nghĩa: Chúng tôi cần tuyết, nên chúng tôi quyết địh đi nước ngoài.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP