X Y Z MX &lt MY &lt MZ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z (MX < MY ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z (MX < MY < MZ) là ba peptit mạch hở, được tạo từ glyxin và valin; tổng số liên kết pi trong ba peptit bằng 11. Cho 42,36g hỗn hợp H gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng 10 : 9 : 1 tác dụng với dung dịch HCl (vừa đủ), sau phản ứng thu được hỗn hợp muối T. Đốt hết T cần 2,07 mol O2, sản phẩm cháy dẫn hết qua bình đựng 400 ml dung dịch Ca(OH)2 4,85M, sau khi các phản ứng kết thúc, làm bay hơi hết hơi nước rồi nung các chất trong bình đến khối lượng không đổi thu được 123,85g chất rắn khan. Số mol O2 cần để đốt cháy hết 0,2016 mol Z là A. 3,6288 mol B. 2,1168 mol C. 4,536 mol D. 2,7216 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi H thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (c) —> mH = 57a + 14b + 18c = 42,36 (1) T gồm C2H3ON (a), CH2 (b), HCl (a) và H2O. nO2 = 2,25a + 1,5b = 2,07 (2) Sản phẩm cháy hấp thụ vào Ca(OH)2 thu được: nCaCO3 = nC = 2a + b nCaCl2 = nHCl/2 = 0,5a Bảo toàn Ca —> nCa(OH)2 dư = 1,94 – 2,5a – b Cô cạn rồi nung chất rắn thu được: m rắn = 56(2a + b) + 111.0,5a + 74(1,94 – 2,5a – b) = 123,85 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,54; b = 0,57; c = 0,2 nVal = b/3 = 0,19 —> nGly = a – nVal = 0,35 Từ tỉ lệ mol —> Số mol các peptit là 0,1 – 0,09 – 0,01 Tổng liên kết pi là 11 nên tổng mắt xích trong 3 peptit là 11. Các peptit là (Val)x(Gly)x’ (0,1 mol); (Val)y(Gly)y’ (0,09 mol); (Val)z(Gly)z’ (0,01 mol) Tổng mắt xích = x + y + z + x’ + y’ + z’ = 11 (I) nVal = 0,1x + 0,09y + 0,01z = 0,19 —> 10x + 9y + z = 19 (II) nGly = 0,1x’ + 0,09y’ + 0,01z’ = 0,35 —> 10x’ + 9y’ + z’ = 35 (III) TH1: Nghiệm của (II) là x = 0, y = 2, z = 1 (I) —> x’ + y’ + z’ = 8 Kết hợp (III) —> Vô nghiệm TH2: Nghiệm của (II) là x = y = 1; z = 0 (I) —> x’ + y’ + z’ = 9 Kết hợp (III) —> x’ = 2, y’ = 1 và z’ = 6 MX < MY < MZ nên X là (Val)(Gly), Y là (Val)(Gly)2 và Z là (Gly)6 (C12H20N6O7) C12H20N6O7 + 13,5O2 —> 12CO2 + 10H2O + 3N2 —> nO2 = 0,2016.13,5 = 2,7216

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP